Special Message is een onderdeel van OveralLasergamen.nl echter zijn de volgende bepalingen van toepassing op de door Special Message aangeboden producten en diensten.

Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Verhuurder: SpecialMessage.nl of handelsnaam “Special Message”, onderdeel van OveralLasergamen.nl of handelsnaam “Overal Lasergamen”.
1.2 Met ‘opdrachtgever’ of ‘huurder’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met Special Message een overeenkomt wenst af te sluiten of afgesloten heeft.
1.3 Deelnemer: iedere natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van de diensten geëxploiteerd door Special Message

Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Special Message en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.7 Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van Special Message schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen die op de website worden gepresenteerd, zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Special Message behoudt zich het recht voor om aanbiedingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in te trekken of te annuleren.

3.2 Een overeenkomst tussen de klant en de website komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst op de website. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden en verplicht zich tot naleving van deze voorwaarden. De klant ontvangt een orderbevestiging als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. Special Message behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van onjuiste prijsvermeldingen of andere onjuistheden op de website.

Artikel 4: Aansprakelijkheid Special Message
4.1 Special Message is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, verlies, of letsel die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot:

Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht of de schade, het verlies of het letsel het gevolg is van nalatigheid, contractbreuk, strikte aansprakelijkheid of enige andere wettelijke theorie. Het omvat indirecte, incidentele, speciale, bestraffende of gevolgschade, evenals schade van welke aard dan ook.

Artikel 5: Verplichtingen van de deelnemer
5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder.
5.2 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard voor bestemd is. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van Special Message. De deelnemer stelt de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van materiaal. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde overdragen aan Special Message en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk.
5.3 Special Message behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

Artikel 6 Facturering en betaling 
6.1 Het door huurder verschuldigde bedrag (huursom) wordt verhoogd met een borgsom van minimaal € 100,- indien het verhuurde niet verzorgd wordt geleverd of afgehaald.
6.2 Tenzij in de overeenkomst of bevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, dient opdrachtgever het volledige bedrag uiterlijk 1 week voor verhuurdatum te hebben voldaan, contant te voldoen bij aanvang of bij het afhalen van het verhuurde (huursom vermeerderd met de borgsom). Voor de te verrichten betalingen verstuurt Special Message facturen elektronisch.
6.3 Indien nodig, vindt na uitvoering van de overeenkomst een definitieve afrekening plaats, eventueel op basis van de in de overeenkomst of bevestiging vermelde voorwaarden. Voor de te verrichte betalingen verstuurt Special Message facturen elektronisch.

Artikel 7 Verhuur 
7.1  De verhuurde objecten/goederen blijven eigendom van Special Message en mogen zonder schriftelijke toestemming van Special Message niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend.
7.2 Het verhuurde kan zowel verzorgd als niet-verzorgd worden geleverd. Onder verzorging wordt verstaan dat Special Message naast het verhuurde tevens personen beschikbaar stelt ter bediening, begeleiding of bewaking van de in gebruik gegeven zaken. Onder niet- verzorgd wordt verstaan dat het verhuurde zonder personen ter beschikking wordt gesteld.
7.3 In geval van niet-verzorgde verhuur is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en/ of beschadigingen. Eventuele gebreken of beschadigingen dienen terstond aan Special Message kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door huurder.
7.4 De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. Huurder dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Het verhuurde dient aan Special Message in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is (met inachtneming van artikel 7.3) terug te worden gegeven.
7.5 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Special Message geen bewerkingen worden verricht. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt huurder de kosten van de schade in rekening gebracht. Huurder zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan huurder geen aanspraak maken op reductie van de huursom.
7.6 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde het de eerst volgende dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden de extra huurkosten in rekening gebracht. Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van Special Message de huurtermijn te verlengen.
7.7 Reinigingskosten, vermissing, schade e.d aan de materialen van de gebruiker zullen in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Eventuele borg van de opdrachtgever zal hiervoor aangewend worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 
8.1 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
8.2 In geval huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als eerdergenoemd in artikel 7.3 aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

Artikel 9 Annulering 
9.1 Opdrachtgever dient de annulering schriftelijk kenbaar te maken.
9.2 In geval van annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de activiteit door de opdrachtgever / huurder behoudt Special Message zich het recht annuleringskosten in rekening te brengen van 50%  van de huursom.